امروز، سوم مهرماه ۱۳۹۷، اولین گروه از رداکسیری‌ها برای رقم‌زدن اتفاقی بزرگ، با رداکسیر آشنا شدند.